Έχω συμμετάσχει και ανακοινώσει εργασίες σε πολλά συνέδρια

Τα συνέδρια που συμμετείχα και παρουσίασα τις εργασίες μου είναι τα παρακάτω:

Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης με θέμα: ‘Στελέχη λειτουργίας και παρακολούθησης εγκαταστάσεων λειτουργίας αποβλήτων’, στο πλαίσιο του έργου ‘Κατάρτιση σε θέματα προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος’. Χρήση Γεωγραφικών Προγραμμάτων (GIS – ARC VIEW)

"50 χρόνια της Ελληνικής Γεωλογικής εταιρίας και η Συμβολή του Γεωλογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών στην ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας". Ελληνική Γεωλογική Εταιρία, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών