Έχω δραστηριοποιηθεί στον χώρο της πληροφορικής σαν εκπαιδεύτρια Χειρισμού σε απλό και προχωρημένο επίπεδο καθώς και σε εξειδικευμένα αντικείμενα όπως GIS, Βάσεις Δεδομένων, Αρχές Προγραμματισμού κ.α.

Οι γνώσεις μου και η εμπειρία μου φαίνονται αναλυτικά παρακάτω:

Επαγγελματική Εμπειρία

2005: Eκπαιδεύτρια Χειρισμού και προγραμματισμού Η/Υ από 08/10/05 μέχρι 30/2/2007 στο εργαστήριο ελευθέρων σπουδών Computer Practica.

2006: Εκπαιδεύτρια Χειρισμού και προγραμματισμού Η/Υ από 23/10/06 μέχρι 30/2/2007 στο ΚΕΚ Practica. Κυρίως σε σεμινάρια χειρισμού, Γεωγραφικών συστημάτων και διαχείρισης Βάσεων δεδομένων (SQL).
2007: Υπάλληλος στο Υπουργείου Πολιτισμού – Διεύθυνση Αρχαιοτήτων Πάτρας από 30/2/2007 ως Υπεύθυνη στη υλοποίηση, διαχείριση και ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για την καταχώρηση και έλεγχο Αρχαιολογικών Ανασκαφών

Γνώσεις
•Τεχνικά Προγράμματα: Autocad, GIS, Grapher, Surfer, Corel DRAW, SPSS Windows
•Προγραμματισμός:
Συστήματα βάσεων δεδομένων : MySql, MSSQL, SQL
Γλώσσες Προγραμματισμού: C++, JAVA
• Διαδίκτυο:
HTML, JAVASCRIPT
• Προγράμματα Υποστήριξης Γραφείου: Microsoft Office .